Psychic Power Nanaki Volume 2

Psychic Power Nanaki Volume 2 - Ryo Saenagi This one had too many abelist slurs in it courtesy of Tokyo Pop